SBT Japan მსოფლიოში უდიდესი მეორადი ავტომობილების ექსპორტიორი, 1993 წლიდან

Japan Time: Tokyo Time

მთლიანი სტოკი: 54,125

გამოყენების წესი

1. ზოგადი

შპს SBT CO. (SBT) ამუშავებს ვებსაიტს www.sbtjapan.com (საიტი) შემდეგი გამოყენების წესის მიხედვით (წესიები). საიტის გამოყენებით, თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით წესებს.

2. COPYRIGHT

საიტის სრული კონტენტის საავტორო უფლებები მიეკუთვნება SBT-ს. ამ საიტზე არსებული კონტენტის რეპროდუქცია ან გამოყენება აკრძალულია.

3. სხვა შეთანხმებები

ეს წესები არეგულირებენ ყველა ტრანზაქციას გარდა იმ შემთხვევისა თუ SBT ცალკე გააფორმებს კონტრაქტს თქვენთან. თუ SBT გააფორმებს თქვენთან კონტრაქტს, ის კონტრაქტი უპირატესი იქნება ამ კონტრაქტთან ნებისმიერ განსხვავებაში.

4. არაინგლისური

ინგლისური წესები ამ წესების მხოლოდ ინგლისურ ვერსიას აქვს ძალა. არაინგლისური თარგმანებს არ აქვთ ძალა და გათვლილია მხოლოდ მოხერხებულობისთვის.

5. რეგისტრაცია

საჭიროა მომხმარებლის ანგარიშის რეგისტრაცია ტრანზაქციების განსახორციელებლად. რეგისტრაცია უფასოა. იმისათვის, რათა დარეგისტრირდეთ, უნდა უზრუნველყოთ SBT-ს ზუსტი, სრული და მიმდინარე ინფორმაცია. SBT არ იქნება პასუხისმგებელი არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით გამოწვეულ დანაკარგებზე.

6. ფასის დადგენა და გაყიდვა

მანქანები ფასდება აშშ დოლარში ან იაპონურ იენში და, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული დოკუმენტში, იყიდება CFR-ის ან FOB-ის წესებით.

7. გადასახადი

სრული ან ნაწილობრივი გადახდა უნდა განხორციელდეს ინვოისი გაცემიდან შვიდი დღის განმავლობაში და ითვლება გადახდილად SBT-ს ჩეკით თქვენი ელექტრონული თანხის გადარიცხვის შესახებ. მანქანებისთვის, რომლების გადაიზიდება ნაწილობრივი გადახდით, სრული გადახდა უნდა განხორციელდეს გადამზიდის გამგზავრების თარიღიდან შვიდი დღის განმავლობაში. ბანკის გადასახადები და სხვა სატრანზაქციო ხარჯები არ არის ჩათვლილი ინვოისის ფასში და თქვენს მიერ გადახდილ თანხაში.

8. მიწოდება და გადაგზავნა

სრული ან ნაწილობრივი გადახდის შემდეგ SBT ჯავშნის გადასაგზავნ საგანს დაგამზიდის წესების მიხედვით. მიწოდების ადგილი არის გადამზიდის ობიექტი. გადამზიდისთვის გადაცემისას რისკი გეკისრებათ თქვენ. გადამზიდის განრიგი არის მიახლოებით, და SBT არ იქნება პასუხისმგებელი გადამზიდის დაგვიანებისთვის, შეცდომისთვის ან შეუსრულებლობისთვის. თქვენ უნდა შეასრულოთ არსებული საიმპორტო წესი და პროცედურა, მანქანის ასაკის, კლასის და ტარების მხარის ჩათვლით. SBT არ იქნება პასუხისმგებელი შეუსაბამობაზე ან უარყოფილ შენატანზე. ტვირთის მიღებისას, SBT გირჩევთ შეამოწმოთ და თავიდან შეავსოთ ძრავა.

9. დოკუმენტები

ტრანსპორტის ორიგინალი დოკუმენტები. თქვენ დროულად უნდა განახორციელოთ დამუშავებისა და გაგზავნის სრული გადახდა გამგზავრების პორტში მიღებამდე. SBTარ იქნება პასუხისმგებელი დანაკარგისგან რომელიც იქნება გამოწვეული დაზიანებული, დაგვიანებული, მცდარი, დაკარგული, შეუცვლელი, გაუცემელი, ან დაკავებული დოკუმენტებისთვის.

10. გადაუხდელობა და გაუქნება

თუ თქვენ ვერ გადაიხდით SBT ინვოისის სრულ თანხას გადამზიდის გამგზავრებიდან შვიდი დღის ამოწურვამდე, მანქანა ჩაითვლება გადაუხდელად, და შეიძლება დაკარგოთ ნებისმიერი ნაწილობრივი გადასახადი. SBT ეძლევა უფლება გადაუხდელ მანქანაზე და შეუძლია თავიდან გაყიდოს. იმის მერე, რაც SBT გადასცემს მანქანას გადამზიდს, შეკვეთა ვეღარ გაუქმდება.

11. საიტის შინაარსი

SBT კეთილშობილურად უზრუნველყოს ინფორმაციის განთავსებას; თუმცა, SBT არ იძლევა გარანტიას მათი სრულყოფილებზე, სიზუსტეზე, სინამდვილეზე, ან უსაფრთხოებაზე. SBT არ იქნება პასუხისმგებელი დანაკარგებზე, რომლებიც იქნება გამოწვებული პიროვნებით რომელიც დაეყრდნობა საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას.

12. დამოუკიდებელი მიმწონდებლები

თქვენ აცნობიერებთ, რომ დამოუკიდებელი სერვისის მიმწოდებლები, ბანკების და გადამზიდების ჩათვლით, არ კონტროლირდება ან არ არის დაკავშირებული SBT-სთან, და SBT არ იქნება პასუხისმგებელი დანაკარგებზე, რომლებიც იქნება გამოწვეული მათი გამოყენებით, მანქანის მესამე პირის მიერ დაკავებაზე, ან მესამე პირის მიერ დაგვიანებაზე, შეცდომასა და შეუსრულებლობაზე.

13. გარანტია

SBT სთავაზობს საიდსა და მანქანებს როგორებიც არიან და კანონის მიერ დაშვებულ ფარგლებში მაქსიმალურად იხსნის პასუხისმგებლობას ყველ გარანტიაზე, გამოყენებისათვის და გაყიდვისთვის ვარგისიანობის ჩათვლით, გარდა აღწერილი კორესპონდენციისა. SBT იძლევა მხოლოდ იმის გარანტიას, რომ მანქანები შეესაბამებიან საიტზე მოცემულ აღწერას. SBT არ იქნება პასუხისმგებელი მანქანის გამჟღავნებული დეფექტებისთვის.

14. შეზღუდული პასუხისმგებლობა

SBT არ იქნება პასუხისმგებელი იმაზე მეტზე, ვიდრე სუბიექტური მანქან(ებ)ის ინვოისის ფასზე; თანმდევი, არაპირდაპირი, ან დასჯად ზიანზე; ან დაკარგულ ბიზნესზე, სარგებელზე, ან გამოყენებაზე.

15. კომპენსაცია

თქვენ უნდა აუნაზღაუროთ SBT-ს თქვენ მიერ დარღვეული წესებით, დაუდევრობით, არასწორი ქმედებით, ან კონტრაქტის დარღვევეით ან მესამე პირის უფლებებით ან კანონით მიყენებული ზიანი.

16. ანტიკორუპცია

SBT ეთანხმება იაპონიის არათანაბარი კონკურენციის პრევენციის აქტს, OECD უცხოელი საჯარო თანამდებობის პირისათვის ქრთამის მიცემის საწინააღმდეგო კონვენციას, და სხვა კორუპციის საწინააღმდეგო არსებულ კანონს. ნებისმიერი საწინააღმდეგო ტრანზაქცია არის აკრძალული.

17. ანტისოციალური ძალები

SBT ინარჩუნებს შიდა თანხმობის პროგრამას, რათა თავიდან აიცილოთ ანტისოციალური ტრანზაქციები რომლების მოიცავენ ბიზნეს პარტნიორების შემოწმებას ანტისოციალურ კავშირებზე და შერწყმის წესებზე, რათა გამორიცხოთ ანტისოციალური ძალები გაყიდვებსა და შესყიდვის კონტრაქტებში. ნებისმიერი საწინააღმდეგო ტრანზაქცია არის აკრძალული.

18. ექსპორტ კონტროლის დაცვა

SBT ეთანხმება ადგილობრივ და საერთაშრისო გლობალურ დაცვასა და ანტიტერორიზმის კანონებსა და რეგულაციებს, list controls-სა და catch-all-controls-ის ჩათვლით რათა თავიდან აირიდოს WMD გაზრდა. ნებისმიერი საწინააღმდეგო ტრანზაქცია არის აკრძალული.

19. სხვადასხვა

ეს წესები ადგენენ სრულყოფილ თანხმობას თქვენსა და SBT-სშორის, და დამატების, აქტის, გამოტოვების, ან გამკლავების მსვლელობის გამოყენებასა და დაკმაყოფილების მოთხოვნისგან თავის შეკავება არ აკარგვინებენ უფლებას, საშუალებას, ან მდგომარეობას. თუ ამ წესების ნაწილის შესრულება იქნება შეუძლებელი, დანარჩენი რჩება ძალაში როგორც მოცემულია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შესრულება იქნება შეუძლებელია. ეს წესები იმართება და შიძლება შეიცვალოს მხოლოდ იაპონიის კანონებისა და სასამართლოების მიერ.

Back to Top