Gebruiksvoorwaarden

1. ALGEMEEN

SBT CO., LTD. (SBT) exploiteert de website www.sbtjapan.com (de site) in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden (voorwaarden). Door de site te gebruiken, erkent u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

2. AUTEURSRECHTEN

Auteursrechten op alle inhoud op de site behoren toe aan SBT. Reproductie of gebruik van inhoud op de site is verboden.

3. ANDERE OVEREENKOMSTEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, behalve wanneer SBT een afzonderlijk schriftelijk contract met u sluit. Als SBT een contract met u sluit, prevaleert dat contract overal waar dat contract en deze voorwaarden verschillen.

4. NIET-ENGELSE VOORWAARDEN

Alleen de Engelse versie van deze voorwaarden is bindend. Niet-Engelse vertalingen zijn niet-bindend en zijn alleen bedoeld voor het gemak.

5. REGISTRATIE

Registratie van klantaccounts is vereist voor het uitvoeren van transacties. Registratie is gratis. Om u te kunnen registreren, moet u SBT nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken. SBT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verkeerde informatie.

6. PRIJZEN EN VERKOOP

Auto's zijn geprijsd in Amerikaanse dollars of Japanse yen en worden, tenzij anders vermeld, verkocht op CFR- of FOB-basis.

7. BETALING

Volledige of gedeeltelijke betaling is verschuldigd zeven dagen na uitgifte van de factuur en deze betaling wordt geacht betaald te zijn zodra SBT uw elektronische betaling ontvangt. Voor auto's die worden verzonden bij gedeeltelijke betaling, is de volledige betaling verschuldigd zeven dagen na de vertrekdatum van de vervoerder. Bankkosten en andere transactiekosten zijn niet inbegrepen in de factuurprijs en moeten door u worden betaald.

8. LEVERING EN VERZENDING

Na volledige of gedeeltelijke betaling boekt SBT een vervoerder en is de verzending onderhevig aan de voorwaarden van deze vervoerder. De plaats van levering is de faciliteit van de vervoerder. Het risico gaat over op u zodra de zending aan de vervoerder wordt aangeboden. De planningen van de vervoerders zijn bij benadering en SBT is niet aansprakelijk voor vertraging, fouten of niet-nakoming door de vervoerder. U moet zich houden aan de toepasselijke importwetgeving en -procedures, inclusief limieten voor leeftijd, klasse en rijrichting van de auto. SBT is niet aansprakelijk voor niet-naleving of het weigeren van toegang. Na ontvangst van de zending, adviseert SBT de motorolie, radiatorkoelmiddel en andere verbruiksartikelen te controleren en indien nodig bij te vullen.

9. DOCUMENTEN

Originele transportdocumenten worden uitsluitend na volledige betaling vrijgegeven en naar u verzonden. U dient de betaling voor verwerking en verzending volledig en tijdig te verrichten voordat de zending aankomt op de loshaven. SBT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadigde, vertraagde, onjuiste, verloren, niet-gewijzigde, niet-uitgegeven of ingehouden documenten.

10. NIET-BETALING EN ANNULERING

Als u de volledige factuurprijs niet binnen zeven dagen na de vertrekdatum van de vervoerder aan SBT betaalt, wordt de auto als onbetaald beschouwd en kan de gedeeltelijke betaling verbeurd worden verklaard. SBT blijft de eigenaar en mag een onbetaalde auto doorverkopen. Nadat SBT een auto aan de vervoerder heeft overgedragen, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

11. INHOUD VAN DE SITE

SBT besteedt de nodige zorg aan het plaatsen van informatie op de site, SBT geeft echter geen garantie voor de volledigheid, juistheid, geldigheid of veiligheid daarvan. SBT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit beslissingen of handelingen die door u worden genomen of verricht op basis van informatie die op de site wordt geplaatst.

12. EXTERNE LEVERANCIERS

U erkent dat externe serviceproviders, inclusief banken en vervoerders, niet worden gecontroleerd door of gerelateerd zijn aan SBT, en dat SBT niet aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit het gebruik ervan, noch voor een auto in bewaring door een derde of voor vertragingen, fouten, of niet-naleving door derden.

13. GARANTIE

SBT biedt de site en auto's in de huidige staat aan en verwerpt, voor zover maximaal toegestaandoor de wet, alle garanties, inclusief geschiktheid voor het doel en de verkoopbaarheid, met uitzondering van beschrijvingen in eventuele correspondentie. SBT garandeert alleen dat auto's overeenkomen met de beschrijvingen op de site. SBT is niet aansprakelijk voor defecten die later worden ontdekt.

14. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

SBT is niet aansprakelijk voor bedragen die hoger liggen de factuurprijs van de betreffende auto('s) in het geval van gevolg-, indirecte of punitieve schade; of misgelopen zakelijke kansen, winst of gebruik.

15. SCHADELOOSSTELLING

U zult SBT schadeloos stellen voor schade die voortvloeit uit schending door u van deze voorwaarden, nalatigheid, wandaden of schending van het contract of de rechten van derden of wetgeving.

16. ANTICORRUPTIE

SBT voldoet aan de Japanse Unfair Competition Prevention Act, het OESO-verdrag ter bestrijding van omkoping van buitenlandse overheidsambtenaren en andere toepasselijke wetgeving tegen corruptie. Elke tegenstrijdige transactie is verboden.

17. ANTI-SOCIALE KRACHTEN

SBT onderhoudt een intern nalevingsprogramma om antisociale transacties te voorkomen, dat onder meer bestaat uit het screenen van zakelijke partners op antisociale affiliaties en het opnemen van voorwaarden om antisociale krachten uit te sluiten van verkoop- en inkoopcontracten. Elke tegenstrijdige transactie is verboden.

18. VEILIGHEIDSCONTROLE BIJ EXPORT

SBT voldoet aan nationale en internationale wereldwijde wet- en regelgeving voor beveiliging en antiterrorisme, inclusief lijstcontroles en catch-all-controles om de proliferatie van massavernietigingswapens te voorkomen. Elke tegenstrijdige transactie is verboden.

19. OVERIGE

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SBT, en eventuele tolerantie bij het uitoefenen of het voldoen aan een bepaling, handeling, verzuim of handelswijze zorgt er niet voor dat afstand wordt gedaan van rechten, rechtsmiddelen of voorwaarden. Als een deel van deze voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft de rest van kracht, tenzij dit niet-afdwingbaar is. Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst en beoordeeld door de wetten en rechtbanken van Japan.

Back to Top