Ашиглалтын нөхцөл

1. ЕРӨНХИЙ

SBT CO., LTD. (SBT) нь дараахь ашиглалтын нөхцөл (нөхцөл) -ийн дагуу www.sbtjapan.com (сайт) вэбсайтыг ажиллуулдаг. Сайтыг ашигласнаар та эдгээр нөхцлийг зөвшөөрч байгаагаа хүлээн зөвшөөрч байна.

2. Зохиогчийн эрх

сайтын бүх агуулгын зохиогчийн эрх нь SBT-д хамаарна. Сайт дээрх агуулгыг хуулбарлах, ашиглахыг хориглоно.

3. БУСАД ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАГУУД

Эдгээр нөхцлүүд нь SBT тантай тусдаа бичгээр гэрээ хийхээс бусад бүх гүйлгээг зохицуулдаг. Хэрэв SBT тантай гэрээ байгуулсан бол тухайн гэрээ хаана ч эдгээр нөхцөл ялгаатай байх тохиолдолд хүчин төгөлдөр болно.

4. АНГЛИ ХЭЛГҮЙ НӨХЦӨЛ

Эдгээр нэр томъёоны зөвхөн Англи хэл дээрх хувилбар нь албан ёсны хэвийн байдаг. Англи хэлнээс бусад орчуулга нь ажиллахгүй бөгөөд зөвхөн тав тухтай байдалд зориулагдсан болно.

5. БҮРТГЭЛ

Ажил гүйлгээ хийхэд хэрэглэгчийн дансны бүртгэл шаардлагатай. Бүртгэл үнэгүй. Бүртгүүлэхийн тулд та SBT-ийг үнэн зөв, бүрэн, одоогийн мэдээллээр хангах ёстой. SBT нь буруу мэдээллээс үүссэн алдагдлыг хариуцахгүй болно.

6. ҮНЭ, ХУДАЛДАА

Машиныг АНУ-ын доллар эсвэл Японы иенээр үнэлдэг бөгөөд хэрэв бичгээр өөрөөр заагаагүй бол CFR эсвэл FOB нөхцлөөр зардаг.

7. ТӨЛБӨР

Бүрэн буюу хэсэгчилсэн төлбөрийг нэхэмжлэх гаргаснаас хойш 7 хоногийн дараа төлөх ёстой бөгөөд SBT таны цахим мөнгөн шилжүүлгийг хүлээн авсны дараа төлбөр тооцно. Хэсэгчилсэн төлбөрөөр ачуулсан автомашины хувьд бүрэн төлбөрийг тээвэрлэгчийн далайд гарах өдрөөс хойш 7 хоногийн дараа төлөх ёстой. Банкны төлбөр болон бусад гүйлгээний зардлыг нэхэмжлэхийн үнэд оруулаагүй бөгөөд танаас төлөх ёстой.

8. ХҮРГЭЛТ, ХҮРГЭЛТ

Бүрэн ба хэсэгчилсэн төлбөр хийсний дараа SBT номыг тээвэрлэгчийн нөхцлийн дагуу ачуулна. Хүргэлтийн газар нь тээвэрлэгчийн байгууламж юм. Эрсдэл нь тээвэрлэгчийн тендер дээр танд дамждаг. Тээвэрлэгчдийн хуваарь нь ойролцоо бөгөөд SBT нь тээвэрлэгчийн саатал, алдаа, гүйцэтгэлийг хариуцахгүй. Та импортын холбогдох хууль, журмыг дагаж мөрдөх ёстой, үүнд автомашины нас, ангилал, жолоодлогын хажуугийн хязгаарлалт орно. SBT нь шаардлагыг хангаагүй буюу нэвтрэхийг хориглосон тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй болно. Ачааг хүлээн авахдаа SBT нь хөдөлгүүрийн тос, радиаторын хөргөгч болон бусад хэрэглээний материалыг шалгаж, дүүргэхийг зөвлөж байна.

9. БАРИМТ БИЧИГ

Тээврийн анхны баримт бичгийг бүрэн төлсний дараа гаргаж, танд илгээх болно. Та POD ирэхээс өмнө боловсруулах, илгээх төлбөрийг цаг тухайд нь бүрэн төлөх ёстой. SBT нь эвдэрсэн, хойшлогдсон, алдаатай, алдагдсан, нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй, олгогдоогүй, хадгалагдсан баримт бичгээс үүссэн алдагдлыг хариуцахгүй.

10. ТӨЛБӨР ТӨЛӨЛТГҮЙ БА ЦУЦЛАЛТ

Хэрэв та SBT компанид тээврийн хэрэгслийн далайд ирсэн өдрөөс хойш долоон хоногийн дотор нэхэмжлэхийн үнийг бүрэн төлөөгүй бол автомашиныг төлбөргүйд тооцох бөгөөд та төлбөрийн зарим хэсгийг цуцалж магадгүй юм. SBT нь төлбөргүй автомашин эзэмших эрхтэй бөгөөд буцааж зарж борлуулж болно. SBT компани тээврийн хэрэгсэлд дуудлага худалдаа зарласны дараа захиалга цуцлагдахгүй болно.

11. SITE CONTENT

SBT exercises due care in posting information on the site; however, SBT makes no warranty of completeness, accuracy, validity, or safety thereof. SBT will not be liable for loss arising from decisions or actions taken by you reliant on information posted on the site.

12. ХАРААТ БУС БАЙДАЛ

Та хараат бус үйлчилгээ үзүүлэгчид, түүний дотор банк, тээвэрлэгч компаниудыг SBT-ийн хяналтанд байдаггүй эсвэл түүнтэй холбоотой биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд SBT нь ашиглалтаас үүдсэн алдагдал, хараат бус байгууллагын хяналтанд байгаа автомашин,хараат бусаар саатсан, алдаа гаргасан тохиолдолд компани хариуцлага хүлээхгүй.

13. БАТАЛГАА

SBT нь тухайн газар болон автомашиныг байгаагаар нь санал болгодог бөгөөд хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр, бүх төрлийн баталгааг, тухайлбал зориулалтын захидал харилцаанаас бусад зориулалтын болон худалдаа наймааны зориулалттай эсэхээс татгалздаг. SBT нь зөвхөн машинууд нь сайтын тодорхойлолттой нийцэж байгааг баталгаажуулдаг. Илэрсэн автомашины согогийн хувьд SBT компани хариуцлага хүлээхгүй болно.

14. ХЯЗГААРТАЙ ХАРИУЦЛАГА

СБТ нь тухайн объектын автомашины нэхэмжлэхийн үнээс хэтрэхгүй хариуцлага хүлээх болно; үр дагавар, шууд бус, шийтгэх хохирол; эсвэл алдагдсан бизнес, ашиг, ашиглалт.

15. НӨХЦӨЛ

Эдгээр нөхцлийг зөрчсөн, хайхрамжгүй байдал, хууль зөрчсөн, гэрээний болон гуравдагч этгээдийн эрх, хууль тогтоомж зөрчсөнөөс үүссэн хохирлыг SBT-д нөхөн төлнө.

16. АВИЛГЫН ЭСРЭГ

SBT нь Японы шударга бус өрсөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ЭЗХАХБ-ын Гадаадын төрийн албан тушаалтнуудын хээл хахуультай тэмцэх тухай конвенц болон бусад авлигын эсрэг холбогдох хууль тогтоомжид нийцдэг. Аливаа зөрчилтэй гүйлгээг хориглосон.

17. НИЙГМИЙН ЭСРЭГ ХҮЧ

SBT нь нийгмийн эсрэг гүйлгээнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дотоодын нийцлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд үүнд бизнесийн түншүүдийг нийгмийн эсрэг холбоонд хамруулах, борлуулах ажилд нийгмийн эсрэг хүчнүүдийг оруулахгүй байх нөхцлийг багтаасан болно.

18. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЭКСПОРТЫН ХЯНАЛТ

SBT нь Японы гадаад валютын болон гадаад худалдааны хуулийн экспортын хяналт, үүнд жагсаалтын хяналт, хяналт, бусад хууль тогтоомж, хууль бус зэвсэг үйлдвэрлэхээс урьдчилан сэргийлэхтэй нийцдэг. Аливаа зөрчилтэй гүйлгээ хийхийг хориглоно.

19. БУСАД ЗҮЙЛ

Эдгээр нэр томъёо нь та болон СБТ-ийн хооронд байгуулсан бүх гэрээг бүрдүүлдэг бөгөөд заалт, акт, орхигдуулсан байдал, харилцааны явцыг хэрэгжүүлэх, эсвэл сэтгэл ханамжийг хүлээхийг хүлээх нь эрх, шийдэл, нөхцлөөс татгалзахгүй. Хэрэв эдгээр нэр томъёоны нэг хэсэг нь хэрэгжих боломжгүй бол үлдсэн хэсэг нь хэрэгжих боломжгүй нөхцлөөс бусад тохиолдолд бичгээр үйлчилнэ. Эдгээр нэр томъёог зөвхөн Японы хууль, шүүхийн шийдвэрээр зохицуулж, шүүх боломжтой.