Ашиглалтын нөхцөл

1. ЕРӨНХИЙ

SBT CO., LTD. (SBT) нь дараах Ашиглах Нөхцлийн дагуу www.sbtjapan.com вэбсайтыг эрхлэн ажиллуулдаг. Вэбсайтыг ашигласнаар, та эдгээр нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа ойлгосон байна.

2. ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ

Сайт дээрх бүх контент агуулгын зохиогчийн эрх нь SBT-д хамаарна. Сайт дээрх контентыг хуулбарлах, ашиглахыг хориглоно.

3. БУСАД ХЭЛЭЛЦЭЭР

Эдгээр нөхцлүүд нь сайт ашиглалтыг зохицуулдаг. SBT-ийн ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛҮҮД нь SBT нь тантай тусдаа бичгээр гэрээ байгуулснаас бусад бүх гүйлгээг зохицуулахаар тусгасан байна.

4. АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХ БУС НЭР ТОМЪЁО

Эдгээр нэр томъёоны зөвхөн Англи хэл дээрх хувилбарыг албан ёсоор баримтлана. Англи хэл дээрх бус нэр томъёоны орчуулга нь зөвхөн тав тухтай байхад зориулагдсан бөгөөд албан бус болно.

5. БҮРТГЭЛ

SBT-д бүртгүүлэх- Харилцагчийн бүртгэлтэй хаяг нь төлбөр шилжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай. Бүртгэл үүсгэхэд үнэгүй. Бүртгүүлэхэд, та SBT-д үнэн зөв, бүрэн гүйцэт одоогийн мэдээллээ өгнө. SBT нь буруу мэдээллээс үүсэх хохирлыг хариуцахгүй. Та нэвтрэх мэдээллээ хүлээн авсны дараагаар, үнийн дүн харах мөн гүйлгээ хийх боломжтой болно.

6. ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ

Гүйлгээ нь олгосон нэхэмжлэхийн хамт ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛҮҮД-ийн дагуу зохицуулагдана. Сайт дээрх машины үнэ нь EUR, GBP, JPY эсвэл USD вальютаар орох бөгөөд бичгээр тусгаагүй бол CFR болон FOB нөхцлийг санал болгодог. SBT нь зөвхөн нэхэмжлэх дээр тусгасан вальютаар төлбөр хүлээн авна. Банкны шимтгэл болон бусад гүйлгээний зардал таны төлбөрийн нэхэмжлэхт тусгагдаагүй.

7. САЙТЫН АГУУЛГА

SBT нь сайт дээр тавигдах мэдээлэлд анхаарал хандуулдаг хэдий ч SBT нь тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөв, хүчинтэй байдал, аюулгүй байдал, шинэчлэгдсэн байдлын талаар баталгаа өгөхгүй. SBT нь сайтын мэдээлэлд тулгуурлан таны гаргасан шийдвэр, үйлдлээс үүдэлтэй хохиролд хариуцлага хүлээхгүй.

8. БАТАЛГАА БОЛОН ХАРИУЦЛАГА

SBT нь сайтыг түүн дээрх агуулгын байгаа байдлаар нь санал болгодог. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр SBT нь сайтыг ашиглахдаа, ашиглах боломжгүй эсвэл ашиглах боломжтой, агуулга болон үр дагаварт учирсан, шууд бус, торгууль шийтгэлийн хохирол,бизнесийн, ашгийн, ашиглалтын алдагдал зэрэгт холбоотой баталгаа гаргахгүй.

9. МАРГААН / ЗОХИСГҮЙ ҮЙЛДЭЛ

Зохисгүй үйлдэл гэдэгт SBT-ийн харилцагийн бүртгэлтэй хаягийг хуурамчаар болон олон янзаар үүсгэх, хуулийн эсрэг болон эдгээр нөхцөл, SBT-ийн бичгээр тусгасан бодлого журмыг зөрчсөн, мөн бусад хуурамч залилан болон шударга бус муу санааны үйлдлүүд хамаарах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй. SBT нь урвуулан ашигласан SBT хэрэглэгчийн дансыг мэдэгдэл өгөхгүйгээр түдгэлзүүлж эсвэл цуцалж болно. Та эдгээр нөхцөлийг зөрчсөн, хайхрамжгүй байдал, буруу үйлдэл, гэрээ эсвэл гуравдагч этгээдийн эрх, хуулийг зөрчсөний улмаас SBT-д учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.

10. МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ХАРЬЦАХ

SBT нь Япон улсын Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, Нийгмийн хамгаалал, Татварын дугаарын системийг ашиглах тухай хууль болон бусад өгөгдөлтэй харьцах холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөг бөгөөд SBT-ийн www.sbtjapan.com/privacypolicy хаягаар хандах боломжтой Нууцлалын бодлогын дагуу сэдвийн өгөгдлийг боловсруулдаг.

11. АВЛИГЫН ЭСРЭГ

SBT нь Япон улсын Шударга бус өрсөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ЭЗХАХБ-ын Гадаадын төрийн албан хаагчдад хээл хахууль өгөхтэй тэмцэх тухай конвенц болон бусад холбогдох авлигын эсрэг хуулийг дагаж мөрддөг. Аливаа зөрчилтэй гүйлгээ хийхийг хориглоно.

12. НИЙГМИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИН

SBT нь зохион байгуулалттай гэмт хэрэгт хэзээ ч тохиролцоо хийдэггүй бөгөөд нийгэмд харш гүйлгээ хийхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бизнесийн түншүүдийг нийгмийн эсрэг харъяалалтай эсэхийг шалгах, худалдан авалт, борлуулалтын гэрээнд нийгмийн эсрэг хүч хэрэглэхгүй байх нөхцөлийг багтаасан дотоод дүрэм журмыг баримталдаг. Аливаа зөрчилтэй гүйлгээ хийхийг хориглоно.

13. ЭКСПОРТЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ

SBT нь дотоодын болон олон улсын дэлхий дахины аюулгүй байдал, терроризмын эсрэг хууль дүрмийн дагуу авч хэрэгжүүлж байгаа хяналт шалгалтын жагсаалт буюу бүх хяналт шалгалтыг дагаж мөрдөхөд хориг арга хэмжээ авсан улс орнууд, хоригт хамрагдсан хувь хүмүүс, хоригт хамрагдсан бараа өөрөөр хэлбэл зэвсэг, цөмийн зэвсгийн материал зэрэгтэй холбоотой төлбөр тооцоо хийгдэхийг хориглоно.

14. БУСАД

Аливаа заалт, үйлдэл, эс үйлдэхүй, үйл ажиллагааны явц, гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэхдээ хүлээцтэй хандах эсвэл сэтгэл ханамжийг шаардах нь нөхөн төлбөрөөс зайлсхийх, нөхцөл байдлаас болон эрхээсээ татгалзах үндэслэл болохгүй . Хэрэв эдгээр нөхцлийн нэг хэсэг нь хэрэгжих боломжгүй гэж үзсэн бол үлдсэн хэсэг нь хүчин төгөлдөр бус гэж тооцогдохоос бусад тохиолдолд бичигдсэн байдлаар хүчинтэй хэвээр байна. Эдгээр нөхцөлийг зөвхөн Япон улсын хууль, шүүхээр зохицуулж, шийдвэрлэх боломжтой.