Компанийн нийгмийн хариуцлага

 • Манай үйлчлүүлэгчдэд зориулав

  SBT нь үйлчлүүлэгчдийн хүлээлтэд нийцсэн үйлчилгээний талаархи хэтийн төлөвийг санаж, үйлчлүүлэгчид өөрсдөө болон тэдний бизнесийн өргөжилтөд хувь нэмэр оруулах болно.

 • Манай бизнесийн түншүүдэд зориулав

  SBT нь бизнесийн түншүүдээ болон өөрсдийгөө хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж, шударга, ил тод арилжаа явуулж, харилцан итгэлцлийн харилцаа тогтоох замаар хөгжүүлэх болно.

 • Нийгмийн төлөө

  SBT нь дэлхийн байгууллагын ач холбогдол, үүрэг, хариуцлага зэрэг зүйлийг хангалттай анхааралдаа авч, дэлхийн болон орон нутгийн нийгэмд амлалт өгөх замаар манай бизнесийн үйл ажиллагааны туршид Японы аж ахуйн нэгжийн хувьд зохих дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаанд оролцоно.

 • Манай ажилчдын хувьд

  SBT нь манай бизнесийн үйл ажиллагааны туршид ажиллагсад болон тэдний гэр бүлийнхний аз жаргалтай байдлыг эрэлхийлж, өөрсдийгөө бүтээхэд нь дэмжлэг үзүүлж, хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөхөд дэлхийн нийгэмд хувь нэмэр оруулж буй ажилчид гэдгээрээ бахархдаг.